Uitleenreglement

Bibliotheek Katwijk heeft een uitleenreglement opgesteld voor alle bezoekers en leden van de bibliotheek.

Begrippen

 • Bibliotheek: Stichting Openbare Bibliotheek Katwijk.
 • RvT: Raad van Toezicht.
 • Directeur: Directeur van de bibliotheek.
 • Lener: Degene die als gebruiker bij de bibliotheek staat in ingeschreven.
 • Derden: Andere partijen. Hier wordt niet de lener of Bibliotheek Katwijk bedoeld.
 • Materiaal: Overkoepelende term voor boeken, tijdschriften, cd’s, dvd's, games en overige informatiedrager die eigendom zijn van (of gehuurd van derden door) de bibliotheek.
 • Wettelijke vertegenwoordiger: vader, moeder of voogd.

Artikel 1 Algemeen

Iedereen kan in de vestigingen van Bibliotheek Katwijk tijdens de openingstijden zonder te betalen de aanwezige materialen raadplegen. Minderjarigen worden geacht te handelen met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 2 Inschrijving

Voor het lenen van materialen dient men in het bezit te zijn van een geldige lenerspas. Iedereen kan als lener bij een vestiging van de bibliotheek worden ingeschreven. Ook online inschrijven via de website is mogelijk. Een abonnement is een jaar geldig. Voor leden t/m 17 jaar wordt éénmalig inschrijfgeld gevraagd. Bij inschrijving als lid wordt vanaf 14 jaar een geldige legitimatie gevraagd. Inschrijving van leners jonger dan 14 jaar gebeurt in aanwezigheid van een ouder of andere wettelijke vertegenwoordiger. Als geldig legitimatiebewijs gelden: paspoort, rijbewijs en identiteitskaart. Tarieven en uitleenvoorwaarden, die jaarlijks kunnen wijzigen, worden hier vermeld. Door zich in te laten schrijven als lener verklaart men bekend te zijn met en akkoord te gaan met het uitleenreglement. Uitkeringsgerechtigden kunnen in aanmerking komen voor terugbetaling van contributie door de Gemeente Katwijk.

Artikel 3 Lenerspas

Bij inschrijving ontvangt elke lener een lenerspas. De lenerspas kan gebruikt worden bij elke vestiging van Bibliotheek Katwijk. De pas is strikt persoonlijk. Alleen op vertoon van een geldige lenerspas kunnen materialen worden geleend. De lener is verantwoordelijk voor de materialen die met zijn pas geleend worden.
De mogelijkheid bestaat om, gekoppeld aan een betalend lidmaatschap, een gratis partnerpas te verkrijgen. Dit geldt voor partners (geen ouder-kindrelatie) wonend op hetzelfde adres. De partnerpas is onderdeel van het betalend lidmaatschap en bestaat uit een tweede lenerspas op naam van de partner. Voor de partnerpas is eenmalig inschrijfgeld verschuldigd. De geleende materialen van beide passen worden in één overzicht getoond, bijvoorbeeld op de uitleenbon en via de website. Ook voor de partnerpas is het Uitleenreglement voor gebruikers van toepassing. Als het betalend lidmaatschap om welke reden dan ook wordt opgezegd, vervalt de partnerpas automatisch.

Artikel 4 Verlies of beschadiging lenerspas

Verlies van de lenerspas dient onmiddellijk aan de bibliotheek doorgegeven te worden om misbruik te voorkomen. De lener of diens wettelijke vertegenwoordiger is aansprakelijk voor de financiële gevolgen indien de lenerspas door derden wordt gebruikt. De aansprakelijkheid geldt voor alle handelingen en transacties verricht vóór het tijdstip waarop de vermissing is gemeld. Bij verlies van de lenerspas wordt een nieuwe pas verstrekt tegen betaling van administratiekosten. Indien een lenerspas zodanig beschadigd is dat de uitleengegevens niet meer doelmatig kunnen worden ingelezen, wordt een nieuwe lenerspas verstrekt waarvoor een vergoeding moet worden betaald. Wanneer een vermiste lenerspas alsnog wordt teruggevonden, is geen terugbetaling van de in rekening gebrachte administratiekosten mogelijk. Na het uitgeven van een duplicaatpas kan de oude pas niet meer gebruikt worden.

Artikel 5 Verlenging lidmaatschap

 • Alle abonnementsovereenkomsten worden na de eerste contractperiode van één jaar omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd.
 • Leden die de bibliotheek hebben gemachtigd en dus via automatische incasso betalen, dienen zorg te dragen voor voldoende saldo op en omstreeks de verlengingsdatum van hun abonnement. Leden die geen machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven, ontvangen jaarlijks, omstreeks een maand voor de verlengingsdatum van hun abonnement, een contributienota voor de betaling van de nieuwe abonnementstermijn. 
 • Jaarlijks moeten de abonnementsgelden na het eerste verzoek voor of op de verlengingsdatum van het abonnement betaald worden. 
 • Nadat de bibliotheek de betaling heeft ontvangen, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd, zonder verstrekking van een nieuwe lenerspas. Voor jeugdleden: Verlenging van het lidmaatschap van leden die niet gehouden zijn tot betaling, geschiedt eveneens zonder verstrekking van een lenerspas.

Artikel 6 Beëindiging lidmaatschap

Het lenerschap eindigt:

 • Bij het overlijden van de lener. 
 • Bij opzegging door de lener. Opzegging is in het geval van een abonnement voor onbepaalde tijd op elk moment mogelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand (te rekenen vanaf de dag van opzegging). Opzegging kan geschieden op de manier waarop het abonnement is aangegaan. De bibliotheek kan bij opzegging een geldig legitimatiebewijs verlangen. De opzegging kan alleen geëffectueerd worden indien de lener alle door hem geleende/in bezit zijnde media ingeleverd heeft en alle betalingsverplichtingen van de lener jegens de bibliotheek zijn voldaan.
 • Door uitschrijving door de bibliotheek, indien de lener zijn (contributie) verplichtingen genoemd in dit reglement gedurende meer dan 6 maanden niet is nagekomen. Deze uitschrijving wordt opgeheven wanneer alsnog betaling heeft plaatsgevonden.
 • Bij uitsluiting van toegang en/of uitlening conform dit reglement door of namens de bibliotheek.
 • Bij twee jaar lang geen materialen lenen. Dit geldt voor leners t/m 17 jaar. Als deze leners weer gebruik gaan maken van de bibliotheek moet opnieuw worden ingeschreven. Er wordt inschrijfgeld gevraagd en de lener krijgt een nieuwe lenerspas. Als de lener de oude pas nog bezit, wordt deze gratis geactiveerd.

Tussentijdse opzegging gedurende de eerste contractperiode van één jaar is wettelijk niet toegestaan; er wordt in dit geval dan ook geen restitutie van abonnementsgelden verleend. Bij tussentijdse opzegging nadat het abonnement is omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd verleent de bibliotheek de lener restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld vanaf de datum waarop het lidmaatschap eindigt, met inachtneming van één maand opzegtermijn. De restitutie bedraagt het restant van het betaalde abonnementsgeld vanaf de beëindiging van het lidmaatschap. Indien de lener nog een opeisbare verplichting heeft jegens de bibliotheek wordt deze met de restitutie verrekend.inschrijfgeld gevraagd en de lener krijgt een nieuwe lenerspas. Als de lener de oude pas nog bezit, wordt deze gratis geactiveerd.

Artikel 7 Lenen van boeken en andere materialen

Op vertoon van een geldige lenerspas kunnen leners boeken en/of andere materialen lenen in alle vestigingen van Bibliotheek Katwijk. Het heeft de voorkeur om materialen die in een bepaalde vestiging worden geleend, ook in diezelfde vestiging terug te brengen. De tarieven en leentermijnen staan hier vermeld. De leners zijn verplicht zowel het meenemen als het terugbrengen van materialen te (laten) registreren. Het is de lener niet toegestaan materialen aan derden beschikbaar te stellen.

Artikel 8 Uitleentermijn

De uitleentermijn van boekmaterialen bedraagt vier weken met uitzondering van de Toptitels en tijdschriften (twee weken). De uitleentermijn van de verschillende materialen staan vermeld bij de tarieven. Bij het verstrijken van de uitleentermijn kunnen dezelfde materialen nogmaals worden geleend tenzij deze door een andere lener zijn gereserveerd. De uitleentermijn kan maximaal eenmaal verlengd worden. Materialen kunnen via Mijn Menu of tijdens openingsuren in de bibliotheek worden verlengd. Bij bijzondere omstandigheden kan de lener om een langere uitleentermijn vragen.

Artikel 9 Niet terug brengen materialen

 • Bibliotheek Katwijk is boetevrij. Dit betekent dat een lid geen boete krijgt voor het te laat inleveren van materialen. Leners wordt gevraagd de materialen wel tijdig terug te brengen zodat opnieuw uitlenen aan anderen mogelijk is.
 • Als de lener na twee herinneringen de materialen nog niet heeft ingeleverd, worden vervangingskosten inclusief administratiekosten (€ 2,50) in rekening gebracht.
 • Bij het niet voldoen van de nota geldt een leenverbod voor alle vestigingen van de bibliotheek, zolang de lener niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan. Indien nodig wordt tot incasso overgegaan.

Artikel 10 Reserveren/aanvragen bij andere bibliotheken

Uitgeleende materialen kunnen kosteloos worden gereserveerd. Er geldt een maximum van tien openstaande reserveringen per lenerspas. Wanneer de gereserveerde materialen beschikbaar komen, ontvangt de lener hiervan bericht per post of per email. Materialen die niet in de collectie van Katwijk aanwezig zijn, kunnen bij andere bibliotheken worden aangevraagd. Per aangevraagd item worden reserveringskosten in rekening gebracht. Reserveringskosten van materialen uit een andere bibliotheek verschillen per aanvraag. Als het aangevraagde bestaat uit fotokopieën vergoedt de lener de kopiekosten.

Artikel 11 Verlies of beschadiging van materialen

Van de lener wordt verwacht dat de geleende materialen met zorg worden behandeld. Alvorens de lener de materialen leent, dient hij zich te overtuigen van de goede staat ervan. De lener is aansprakelijk voor iedere beschadiging van de geleende materialen die hij heeft toegebracht. Indien de geleende materialen als gevolg van beschadiging of vermissing moeten worden vervangen, zullen vervangingskosten naar evenredigheid bij de lener in rekening worden gebracht. De lener ontvangt hiervoor een nota. Indien een lener de vervangingsnota voor beschadigde of vermiste materialen niet betaalt, wordt zijn lenerspas geblokkeerd totdat de rekening is voldaan. Zo nodig kan een incassobureau worden ingeschakeld. Teruggave van de in dit artikel omschreven kosten vindt niet plaats.

Artikel 12 Aansprakelijkheid bij uitleen van digitale media

De bibliotheek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij beschadiging van apparatuur van de lener als gevolg van het lenen van cd's, dvd's, games of software. Dit betekent dat de bibliotheek onder geen enkele voorwaarde gehouden is tot vergoeding van de geleden schade. 

Artikel 13 Gastlenen

Als lid van de bibliotheek kunnen leners overal in Nederland boeken en andere materialen lenen bij de bibliotheek. Als een (gast)lid zich bij de balie meldt, wordt hij ingeschreven als gastlener. De gastlener moet een geldig legitimatiebewijs tonen en een geldige bibliotheekpas hebben. Gastlenen is gratis. Bij Gastlenen gelden de leenvoorwaarden van de gastbibliotheek.

Artikel 14 Uitsluiting van lening

Bij herhaalde overtreding van dit uitleenreglement kan de lener voor bepaalde of onbepaalde tijd worden uitgesloten van het lenen van materialen. Het personeel is gerechtigd om personen, die de orde in de bibliotheek verstoren, op grond van de bepaling omtrent huisvredebreuk, te (doen) verwijderen en de toegang tot de bibliotheek voor bepaalde tijd te ontzeggen. Uitsluiting van het lenen van materialen geschiedt bij aangetekende brief door de directie.

Artikel 15 Algemene bepalingen

 • De bibliotheek is niet aansprakelijk voor eigendommen van de lener die in bibliotheekvestigingen, boeken of andere materialen worden achtergelaten.
 • Medewerkers van de bibliotheek hebben het recht bezoekers te vragen de bibliotheekmaterialen en hun lenerspas te laten zien. 
 • Van diefstal en moedwillige vernieling wordt altijd aangifte bij de politie gedaan.
 • Met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden aan derden geen gegevens verstrekt uit leners- en uitleenadministratie. Bibliotheek Katwijk verwerkt persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk en doet veel moeite om de privacy van haar leners te beschermen. Bibliotheek Katwijk verzamelt geen gegevens bij derde partijen. De enige gegevens die verwerkt worden zijn van de betrokkenen zelf.
 • De bibliotheek bewaart uw persoons- en uitleengegevens, ook nadat u de materialen hebt ingeleverd. Zo kunt u altijd nakijken wat u in het verleden hebt geleend. De bibliotheek gebruikt deze gegevens voor haar administratie. Daarnaast geven ze inzicht in het gebruik van de collectie. Als u niet wilt dat de bibliotheek uw uitleengegevens na de uitleenperiode bewaart, kan uw leengeschiedenis worden uitgezet. U kunt verzoeken om inzage welke persoonsgegevens Bibliotheek Katwijk van u verwerkt. Politie en justitie hebben wettelijke bevoegdheden om bibliotheken te verplichten leden- en uitleengegevens te verstrekken.
 • Het is de bezoeker niet toegestaan in de vestigingen te roken, alcoholische dranken te nuttigen, drugs te gebruiken of in drugs te handelen, huisdieren mee te nemen, op enigerlei wijze overlast te veroorzaken of de orde te verstoren, dit ter beoordeling van degene die de dagelijkse leiding heeft in de bibliotheek.
 • Aanwijzingen (schriftelijk of mondeling) van directie en personeel dienen te worden opgevolgd.
 • De lener heeft het recht klachten in te dienen over de dienstverlening van de bibliotheek. Het klachtenformulier is hier te vinden.
 • Het is de bezoeker niet toegestaan om in de bibliotheekvestigingen, zonder toestemming, foto’s van medewerkers van de bibliotheek te maken.

Artikel 16 Wijziging en intrekking reglement

 • Alleen de nieuwste versie van het reglement is van toepassing; de bibliotheek behoudt zich het recht op tussentijdse wijzigingen voor. Alle voorgaande versies vervallen met het in werking treden van een nieuwe versie.
 • Ingrijpende wijzigingen zijn wijzigingen die veranderingen betreffen van meer dan 30% per jaar in de abonnementsgelden, tarieven, te lenen aantallen media alsmede alle andere wijzigingen die als ingrijpend door de bibliotheek worden aangemerkt. Alle andere wijzigingen zijn niet ingrijpende wijzigingen. 
 • Ingrijpende wijzigingen en/of intrekking van het reglement worden tenminste één maand voor de datum van inwerkingtreding van de wijziging c.q. de intrekking van dit reglement aangekondigd door dit (zichtbaar) in de bibliotheek en op haar website bekend te maken. Ingrijpende wijzigingen gelden vanaf één maand na de datum van aankondiging van de wijziging. 
 • Niet ingrijpende wijzigingen worden periodiek geactualiseerd en kenbaar gemaakt in de bibliotheek en op de website en gelden per direct.

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020.